Header Dhivehi Site

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނައަށް މިއަދު އަރުއްވައިފިއެވެ.
 
އަލްފާޟިލް

އިންޑިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

އިންޑިއާއަށް އެކި ބޭނުންތަކުގައި ދަތުރުކުރަމުންދާ ދިވެހިންނާއި، އިންޑިއާގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާގުޅޭގޮތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ

ދިވެހިރާއްޖެއާ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ ކުރިމަގު ތަޞައްވުރުކުރައްވާ ގޮތް ޕާކިސްތާނު ސަފީރު ހިއްސާކުރައްވައިފި

ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ފޮސިމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޑިސްޓިންގުއިޝްޑް ސްޕީކަރ ސީރީޒްގެ ތެރެއިން، މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި

އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ

އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ 2018 އިން 2020 ގެ ދައުރަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް، 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި އދ. ގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގައި، ބޭއްވި އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި މީޑިޔާގައި ފެތުރެމުންދާ، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކާ

ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރަށް މިނިސްޓަރ އާސިމް ވަދާޢީ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި

ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ސަޢީދް ޚަވާރް ޢަލީ ޝާހް، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރައްވައި މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފ

Previous Next Play Pause

Header Background Slideshow Foreign MOBILE DV

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް،

އިންޑިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖެއާ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ ކުރިމަގު ތަޞައްވުރުކުރައްވާ ގޮތް ޕާކިސްތާނު ސަފީރު ހިއްސާކުރައްވައިފި

ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ފޮސިމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޑިސްޓިންގުއިޝްޑް ސްޕީކަރ

އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ

އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ 2018 އިން 2020 ގެ ދައުރަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް، 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި އދ.

ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރަށް މިނިސްޓަރ އާސިމް ވަދާޢީ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި

ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔަރޑް)

Previous Next Play Pause
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
އިންޑިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ކޮންސިއުލަރ ޓޯކްސް" ގެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ދިވެހިރާއްޖެއާ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ ކުރިމަގު ތަޞައްވުރުކުރައްވާ ގޮތް ޕާކިސްތާނު ސަފީރު ހިއްސާކުރައްވައިފި  ދިވެހިރާއްޖެއާ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ ކުރިމަގު ތަޞައްވުރުކުރައްވާ ގޮތް ޕާކިސްތާނު ސަފީރު ހިއްސާކުރައްވައިފި
އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ
ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރަށް މިނިސްޓަރ އާސިމް ވަދާޢީ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރަށް މިނިސްޓަރ އާސިމް ވަދާޢީ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
loading...