Header Dhivehi Site

ގްރީސްއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ގްރީސްއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
މާލެ، 8 ޖޫން 2017 
 
ގްރީސްއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޕަނޯސް

ބަންގްލަދޭޝް އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

13 ޖޫން 2017، މާލެ:
ބަންގްލަދޭޝް އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ރިއަރ އެޑްމިރަލް އަޚްތަރު ޙަބީބް، އެންޖީޕީ، އެންޑީސީ، އެންސީސީ، ޕީއެސްސީ، ބީއެން، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ، ރެޓްނޯ މަރސުދީ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21 ޖޫން 2017. މާލެ،
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް އިންޑޮނޭޝިއާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ، ހަރ އެކްސަލަންސީ ރެޓްނޯ މަރސުދީ އާ މިއަދު

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މިނިސްޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް އެފެއާޒް، ސުސީ ޕުދިއާސުޓީ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21 ޖޫން 2017. މާލެ،
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މިނިސްޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް އެންޑް ފިޝަރީޒް، ހަރ އެކްސަލަންސީ ސުސީ ޕުދިއާސުޓީ އާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރިފް ޔަހްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

22 ޖޫން 2017. މާލެ،
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ، ހިޒް އެކްސެލެންސީ އާރިފް ޔަހްޔާ އާއި

Previous Next Play Pause

Header Background Slideshow Foreign MOBILE DV

ގްރީސްއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ގްރީސްއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
މާލެ،

ބަންގްލަދޭޝް އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

13 ޖޫން 2017، މާލެ:
ބަންގްލަދޭޝް އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ރިއަރ އެޑްމިރަލް

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ، ރެޓްނޯ މަރސުދީ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21 ޖޫން 2017. މާލެ،
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް އިންޑޮނޭޝިއާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މިނިސްޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް އެފެއާޒް، ސުސީ ޕުދިއާސުޓީ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

21 ޖޫން 2017. މާލެ،
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މިނިސްޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރިފް ޔަހްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

22 ޖޫން 2017. މާލެ،
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން

Previous Next Play Pause
ގްރީސްއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި ގްރީސްއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
ބަންގްލަދޭޝް އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން ބަންގްލަދޭޝް އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ، ރެޓްނޯ މަރސުދީ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި  ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ، ރެޓްނޯ މަރސުދީ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މިނިސްޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް އެފެއާޒް، ސުސީ ޕުދިއާސުޓީ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި  ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މިނިސްޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް އެފެއާޒް، ސުސީ ޕުދިއާސުޓީ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރިފް ޔަހްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރިފް ޔަހްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
loading...