Header Dhivehi Site

ޕޯލެންޑުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

21 މެއި 2017، މާލެ 
ރިޕަބްލިކް އޮފް ޕޯލެންޑް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ތޯމަސް ލުކާޒުކް، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުހައްމަދުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ސީ ފޯމް' ފުރިހަމަ ކުރުމާ ގުޅޭ


 
އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން، އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާތާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތެއްގެ ނިދުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާ ތަނެއް މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާގެ ބިއުރޯ އޮފް އެމިގްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް

ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކުވޭތަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ކުވައިތުގެ އަމީރަށް އަރުވައިފި

16 މެއި 2017، ކުވައިތު ސިޓީ،

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުވޭތަށް ކަނޑައެޅުއްވި ފުރަތަމަ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރު، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ކުވައިތުގެ އަމީރު ހިޒް ހައިނަސް ޝެއިޚް ޞަބާހް އަލް

ނޯވޭއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ސެކްރެޓަރީ، ބައިލެޓަރަލްގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި.

11 މެއި 2017، މާލެ 
 
ނޯވޭއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ތޮރބަން ގައުސްތަޑްސަތެރ ، ސެކްރެޓަރީ،ބައިލެޓަރަލް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޚަލީލްގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު

ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

08 މެއި 2017، މާލެ 
އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ، ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޗޭންގް ވޮން ސެމް، ފޮރިން މިނިސްޓަރ

Previous Next Play Pause

Header Background Slideshow Foreign MOBILE DV

ޕޯލެންޑުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

21 މެއި 2017، މާލެ 
ރިޕަބްލިކް އޮފް ޕޯލެންޑް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ

އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ސީ ފޯމް' ފުރިހަމަ ކުރުމާ ގުޅޭ


 
އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން، އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާތާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި

ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކުވޭތަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ކުވައިތުގެ އަމީރަށް އަރުވައިފި

16 މެއި 2017، ކުވައިތު ސިޓީ،

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުވޭތަށް ކަނޑައެޅުއްވި ފުރަތަމަ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރު، އަލްފާޟިލް

ނޯވޭއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ސެކްރެޓަރީ، ބައިލެޓަރަލްގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި.

11 މެއި 2017، މާލެ 
 
ނޯވޭއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ތޮރބަން ގައު

ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

08 މެއި 2017، މާލެ 
އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ، ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން

Previous Next Play Pause
ޕޯލެންޑުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި ޕޯލެންޑުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ސީ ފޯމް' ފުރިހަމަ ކުރުމާ ގުޅޭ އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ސީ ފޯމް' ފުރިހަމަ ކުރުމާ ގުޅޭ
ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކުވޭތަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ކުވައިތުގެ އަމީރަށް އަރުވައިފި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކުވޭތަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ކުވައިތުގެ އަމީރަށް އަރުވައިފި
ނޯވޭއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ސެކްރެޓަރީ، ބައިލެޓަރަލްގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި.  ނޯވޭއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ސެކްރެޓަރީ، ބައިލެޓަރަލްގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި.
ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.
loading...