Header Dhivehi Site

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަގުތީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރ މާދަމާ ހުޅުވޭނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަގުތީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރގައި މާދަމާ ޙިދުމަތްދޭން ފަށާނެއެވެ. މިސެންޓަރގައި

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް ތަޙުނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން

އިންޑިއާގެ  މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް،  އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް، ހަރ އެކްސަލެންސީ ސުޝްމާ ސުވަރާޖްއަށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެ

  ބުރުކީނާ ފާސޯގައި ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން

ބުރުކީނާ ފާސޯގެ ވެރިރަށް އޯގަދޫގޫގައި ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ، އެތައް ބައެއް ޒަޚަމްވެފައިވާތީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް،  ބުރުކީނާ ފާސޯގެ މިނިސްޓަރ

މިސްރުގައި ހިނގި ރޭލް އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން

މިސްރުގެ އިސްކަންދަރިއްޔާގައި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ދެ ރޭލް ޖެހިގެން ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން، އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ، އެތައް ބައެއް ޒަހަމް ވުމާގުޅިގެން، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު

 އިންޑިއާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން

1 އޯގަސްޓް 2017 ، މާލެ
އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓްތައް ކަމަށްވާ، ގުޖުރާތް، އަރުނާޗަލް ޕްރަދޭޝް، އައްސާމް، އޮޑިއްޝާ އަދި ބިހާރުގައި ފެން ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން، އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ، އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލި ދަނޑުބިންތައް ހަލާ

Previous Next Play Pause

Header Background Slideshow Foreign MOBILE DV

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަގުތީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރ މާދަމާ ހުޅުވޭނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރާ

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް ތަޙުނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން

އިންޑިއާގެ  މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް،  އިންޑިއާގެ

  ބުރުކީނާ ފާސޯގައި ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން

ބުރުކީނާ ފާސޯގެ ވެރިރަށް އޯގަދޫގޫގައި ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ، އެތައް ބ

މިސްރުގައި ހިނގި ރޭލް އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން

މިސްރުގެ އިސްކަންދަރިއްޔާގައި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ދެ ރޭލް ޖެހިގެން ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން،

 އިންޑިއާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން

1 އޯގަސްޓް 2017 ، މާލެ
އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓްތައް ކަމަށްވާ، ގުޖުރާތް، އަރުނާޗަލް ޕްރަދޭޝް، އައްސާމް، އޮޑިއްޝާ އަދި

Previous Next Play Pause
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަގުތީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރ މާދަމާ ހުޅުވޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަގުތީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރ މާދަމާ ހުޅުވޭނެ
އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް ތަޙުނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް ތަޙުނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން
  ބުރުކީނާ ފާސޯގައި ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން ބުރުކީނާ ފާސޯގައި ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން
މިސްރުގައި ހިނގި ރޭލް އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން މިސްރުގައި ހިނގި ރޭލް އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން
 އިންޑިއާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން އިންޑިއާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން
loading...